FOSNOT

Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

 1. Disse leveringsbetingelser får anvendelse dersom partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem. Gjelder leveringsbetingelsene for en leveranse, må eventuelle fravik avtales skriftlig. Når det i disse betingelser anvendes ordet “skriftlig”, skal dette bety et dokument undertegnet av begge parter, eller brev, faks, e-post eller andre former partene har blitt enige om.

Tilbud er generelt gjeldene i 14 dager om ikke annet er spesifisert skriftlig i avtalegrunnlaget. For lagervarer tas det forbehold om mellomsalg.

 

Produktinformasjon

 1. Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.

 

Tekniske dokumenter og teknisk informasjon

 1. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller dets tilvirkning som før eller etter avtalens inngåelse overleveres fra en part til den annen, forblir den parts eiendom som har overlevert dem.

 

 1. Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon kan ikke uten samtykke fra den annen part brukes til annet enn formålet med overleveringen. Uten samtykke fra den annen part må de ikke kopieres, reproduseres, utleveres til tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap.

 

Pris

 1. Alle priser er uten mva., frakt og emballasje med mindre annet er skriftlig spesifisert i avtalegrunnlaget.

 

 1. For ordrer som skal leveres senere enn 30 dager fra ordretidspunkt, forbeholdes det rett til prisforhøyelse for dokumenterte kostnader. Offentlige avgifter av enhver art endres med virkning fra lov eller forskrifts ikrafttredelse.

 

Levering

 1. Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje “Ex Works”.

 

Leveringstid. Forsinkelse

 1. Dersom partene istedenfor et bestemt leveringstidspunkt har angitt et tidsrom innen hvilket levering skal skje, løper dette fra avtalens inngåelse.

 

 1. Finner Fosnot at man ikke kan levere i rett tid, eller må forsinkelse fra Fosnot sin side ansees som sannsynlig, skal Fosnot uten ugrunnet opphold skriftlig meddele kjøperen dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted.

 

 1. Blir leveringen forsinket som følge av en omstendighet som i henhold til pkt. 33 utgjør en fritagelsesgrunn eller på grunn av en handling eller unnlatelse fra kjøperens side, herunder Fosnot sin innstilling av oppfyllelsen etter pkt.14, skal leveringstiden forlenges med en tid som etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelig avtalte leveringstid.

 

 1. Finner kjøperen at han ikke vil kunne motta materiellet på den avtalte dag, eller må forsinkelse fra hans side ansees som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele Fosnot dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt mottakelse påregnes å kunne finne sted. Hvis kjøperen unnlater å ta imot materiellet på den avtalte dag, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om materiellet hadde vært levert. Fosnot skal besørge lagring av materiellet for kjøperens regning og risiko. Hvis kjøperen krever det, skal Fosnot forsikre materiellet for kjøperens regning.

 

 1. Med mindre den unnlatelse fra kjøperens side som omhandles under punkt 11 skyldes forhold som er angitt under punkt 33, kan Fosnot skriftlig oppfordre kjøperen til å motta materiellet innen en rimelig frist. Unnlater kjøperen, av grunner som ikke Fosnot bærer ansvaret for, å gjøre dette innen denne frist, kan Fosnot gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen heve avtalen, forså vidt angår den leveringsferdige del av materiellet, som på grunn av kjøperens unnlatelse ikke blir levert. Fosnot har i så fall rett til erstatning for den skade som kjøperens forsømmelse har voldt ham. Erstatningsbeløpet må ikke overstige den del av kjøpesummen som gjelder den del av materiellet som hevningen omfatter.

 

Betaling

 1. Dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal den avtalte kjøpesum med tillegg av eventuell moms faktureres ved materiellets avtalte leveringstidspunkt. Beløpene forfaller til betaling 15 dager etter fakturaens dato om ikke annet er avtalt.

 

 1. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Fosnot fra forfallsdag krav på morarente med den rentesats som gjelder i henhold til lovgivningen i selgerens land om renter ved forsinket betaling. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Fosnot i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer.

 

 1. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalne beløp innen 3 måneder, er Fosnot berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen å heve avtalen, og i tillegg til morarente å kreve skadeserstatning hos kjøperen for det tap han har lidt. Erstatningen må ikke overstige den avtalte kjøpesum.

 

Eiendomsforbehold

 1. Materiellet forblir Fosnot sin eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig.

 

Ansvar for mangler

 1. Fosnot er forpliktet til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av materiellet i overensstemmelse med punktene 20-30 nedenfor. Fosnot sitt ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet av kjøperen eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham.

 

 1. Fosnot sitt ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at de i avtalen forutsatte arbeidsforhold ikke følges eller av uriktig anvendelse av materiellet. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten Fosnot sitt skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.

 

 1. Fosnot sitt ansvar for produkter (eller den del av det solgte) som er kjøpt av Fosnot sine underleverandører, er begrenset til det ansvar Fosnot kan gjøre gjeldende mot dets underleverandører.

 

 1. Fosnot sitt ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag materiellet ble levert. Anvendes materiellet mer intensivt enn avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende grad.

 

 1. For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med punkt 17, påtar Fosnot seg de samme forpliktelser som gjelder for det opprinnelige materiell i en tid av ett år. For materiellets øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i punkt 20 med det tidsrom materiellet ikke har kunnet bli anvendt som følge av mangler som Fosnot har ansvar for.

 

 1. Kjøperen skal gi skriftlig melding til Fosnot om en mangel innen 14 dager etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn 2 uker etter at fristen i punkt 20, jfr. punkt 21, er utløpt. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen ytrer seg. Dersom kjøperen ikke skriftlig underretter Fosnot om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade, skal melding gis straks. Gis ikke melding straks, taper kjøperen retten til å fremsette krav på grunnlag av skade som inntrer og som ville ha vært unngått hvis slik melding var blitt gitt.

 

 1. Etter å ha mottatt skriftlig meddelelse fra kjøperen i henhold til punkt 22, skal Fosnot avhjelpe mangelen. Avhjelp innenfor denne frist skal finne sted på et tidspunkt som ikke i unødvendig grad forstyrrer kjøperens virksomhet. Fosnot må selv bære omkostningene ved dette i henhold til reglene i punktene 17-29. Reparasjonen utføres hos kjøperen, med mindre Fosnot finner det hensiktsmessig at den mangelfulle del eller eventuelt materiellet returneres for at Fosnot kan reparere den eller skifte den ut hos seg. Krever demontering og innmontering av delen spesiell kyndighet, er Fosnot forpliktet å foreta slik demontering og innmontering. Kreves ikke slik kyndighet, er Fosnot sin forpliktelse vedkommende den mangelfulle del oppfylt når Fosnot leverer til kjøperen en tilbørlig reparert eller en utskiftet del.

 

 1. Dersom kjøperen har gitt slik melding som nevnt i punkt 22, og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som Fosnot svarer for, har Fosnot rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført ham.

 

 1. Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn materiellet, svarer kjøperen for arbeidet og omkostningene med dette.

 

 1. Enhver forsendelse i forbindelse med utbedring eller utskifting skal skje for Fosnot sin regning og risiko. Kjøperen skal følge Fosnot sine instruksjoner om forsendelsesmåte.

 

 1. Kjøperen skal bære de meromkostninger for Fosnot ved avhjelp av mangelen som forårsakes av at materiellet befinner seg på et annet sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted eller dersom det ikke er angitt, leveringsstedet. Reise- og transportutgifter ved retting av mangler utenfor Norge skal dekkes av kjøperen.

 

 1. Mangelfulle deler som byttes ut i henhold til punkt 17, skal stilles til Fosnot sin disposisjon og blir Fosnot sin eiendom.

 

 1. Dersom Fosnot ikke innen rimelig tid oppfyller sine forpliktelser ifølge punkt 23, skal kjøperen skriftlig gi Fosnot en siste frist for oppfyllelse. Er ikke forpliktelsene oppfylt innen den satte frist, har kjøperen, etter eget valg, rett til:
 2. a)å la utføre de reparasjoner som er nødvendige og/eller å få fremstilt nye deler for Fosnot sin regning og risiko, eksl. omkostninger Fosnot ikke ville vært ansvarlig for ved egen avhjelp av mangelen. Det er forutsatt at kjøperen her går frem på en fornuftig og rimelig måte og forutsatt at Fosnot får tilsendt prisoverslag med en siste rimelig frist til avhjelp

eller

 1. b)å kreve prisavslag oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesum. Dersom mangelen er vesentlig, kan kjøperen i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til Fosnot. Kjøperen har også rett til slik å heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under a) fortsatt er vesentlig. Kjøperen kan ved hevning kreve erstatning for det tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesum.

 

 1. Uansett det som bestemmes under punkt 17-29, gjelder Fosnot sitt mangelsansvar ikke for noen del av materiellet lenger enn 2 år fra den i punkt 20 nevnte periodes begynnelse.

 

 1. Fosnot har intet ansvar for mangler utover det som er foreskrevet i punktene 17-30. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensning i selgers ansvar gjelder ikke dersom Fosnot har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

 

Ansvar for tingskade forvoldt av materiellet

 1. Kjøperen skal holde Fosnot skadesløs i den utstrekning Fosnot pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap som Fosnot overfor kjøperen etter annet og tredje avsnitt ikke svarer for. Fosnot har intet ansvar for skade voldt av materiellet:

 

 1. a)på fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens materiellet er i kjøperens besittelse,
 2. b)på produkter fremstilt av kjøperen eller på produkter der kjøperens produkter inngår.

 

De nevnte begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom Fosnot har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Fremmer tredjemann krav mot selger eller kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten straks skriftlig underrettes om dette. Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte materiell. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal dog alltid avgjøres i henhold til punkt 36.

 

Fritagelsesgrunner (force majeure)

 1. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritagelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Omstendigheter som nevnt, er bare fritagelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.

 

 1. Det påligger den part som ønsker å påberope seg en fritagelsesgrunn som omhandlet under punkt 33, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, såvel om hindringens inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de omkostninger som Fosnot pådrar seg for å sikre og beskytte materiellet.

 

 1. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse bestemmelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 33.

 

Tvister. Lovvalg

 1. Tvister i anledning av avtalen og alt som har sammenheng med den skal avgjøres under domstolsprøvelse. Herøy Forliksråd og Søre Sunnmøre Tingrett er avtalte verneting.

 

 1. Alle tvister som oppstår i anledning av avtalen skal bedømmes etter norsk rett.

Fosnot AS

 

Døgnåpen vakttelefon: 70 08 10 80